BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022
chung (80 x 120).jpg
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Chung
 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0916825717
Email: chungkhanh.cv@gmail.com
 
Dung (80 x 120).jpg
UV BCH - Phụ trách Nữ công: Trần Thị Dung
 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0394450283
Email: trandungcv@gmail.com
 
Giang (80 x 106).jpg
UV BCH - Phụ trách Kiểm tra: Phạm Thị Giang
 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0966596625
Email: phamgiang.cv@gmail.com