Lan 2 (80 x 120).jpg

Tổ trưởng CM khối 1,2,3: Nguyễn Thị Lan

 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Điện thoại: 0985780272

Email: nguyenlan2503@gmail.com

 

 

tuong (80 x 120).jpg

Tổ trưởng CM khối 4,5: Phạm Thị Tưởng

 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Điện thoại: 0817353905

Email: phạmthituong.cv@gmail.com